Nierejestrowana Działalność Gospodarcza dla facetów

Nierejestrowana Działalność Gospodarcza dla facetów

Nierejestrowana Działalność Gospodarcza może być świetnym sposobem na przetestowanie naszego pomysłu na biznes lub formą dorobienia sobie do wynagrodzenia. Jak najlepiej możemy wykorzystać możliwości, które dają nam zapisy ustawy o NDG?

Prowadzenie nierejestrowanej czy też nieewidencjonowanej działalności zarobkowej, często określa się błędnie mianem nierejestrowanej działalności gospodarczej – zgodnie z zapisem ustawy, takowa wcale nie jest działalnością gospodarczą. Sama koncepcja ma swoje plusy, chociaż sprawdzi się raczej jako forma dorobienia do wynagrodzenia niż sposób na prowadzenie prężnego biznesu.

Podstawy i wymogi prawne

Prawo, które dało początek działalności nieewidencjonowanej weszło w życie w dniu 30 kwietnia 2018r. Odpowiedni zapis pojawił się w Ustawie prawo przedsiębiorców. Brzmi on następująco:

Art.  5.

  1. Nie stanowi  działalności  gospodarczej  działalność  wykonywana  przez osobę  fizyczną,  której  przychód  należny  z  tej  działalności  nie  przekracza  w  żadnym miesiącu  50%  kwoty  minimalnego  wynagrodzenia,  o  którym  mowa  w  ustawie  z  dnia 10  października  2002  r.  o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (Dz.  U.  z  2018  r. poz.  2177  oraz  z  2019  r.  poz.  1564),  i  która  w  okresie  ostatnich  60  miesięcy  nie wykonywała  działalności  gospodarczej.
  1. Osoba wykonująca działalność,  o  której  mowa w  ust.  1, może  złożyć  wniosek o  wpis  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej.  Działalność ta staje się działalnością gospodarczą  z  dniem  określonym  we  wniosku.
  1. Jeżeli przychód  należny  z  działalności,  o  której  mowa  w  ust.  1,  przekroczył w danym  miesiącu  wysokość  określoną  w  ust.  1,  działalność  ta  staje  się  działalnością gospodarczą,  począwszy  od  dnia,  w  którym  nastąpiło  przekroczenie  wysokości, o  którym  mowa w  ust.  1.
  1. W przypadku, o  którym  mowa  w  ust.  3,  osoba  wykonująca  działalność gospodarczą  składa  wniosek  o  wpis  do  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji o  Działalności  Gospodarczej  w  terminie  7  dni  od  dnia,  w  którym  nastąpiło przekroczenie wysokości, o  którym  mowa w  ust.  1.
  1. Przepisu ust.  1  nie  stosuje  się  do  działalności  wykonywanej  w  ramach  umowy spółki cywilnej.
  1. Przez przychód  należny,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  rozumie  się  kwoty  należne, choćby  nie  zostały  faktycznie  otrzymane,  po  wyłączeniu  wartości  zwróconych towarów, udzielonych bonifikat  i  skont.

Wszystko zdaje się być łatwe i proste, ale niestety nie jest. Jeśli ze swojej działalności: nie zarobimy miesięcznie więcej niż 1400 PLN (w roku 2021) i nie prowadziliśmy działalności gospodarczej (czyli zarejestrowanej) w ostatnich sześćdziesięciu miesiącach, lub zostaliśmy wykreśleni z jej ewidencji w CEIDG przed 30 kwietnia 2017 r. i nie rejestrowaliśmy jej po tym czasie na nowo, to możemy legalnie zarabiać w ten sposób. Nie zwalnia nas to jednak z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży, rozliczania podatków, a nawet (w niektórych przypadkach) posiadania kasy fiskalnej.

Nieznajomość prawa szkodzi

Działalność nierejestrowana podlega pewnym dalszym restrykcjom, które musimy wziąć pod uwagę, ponieważ jej prowadzenie może być niemożliwe również w innych przypadkach, niż te wymienione w ustawie. Wtedy konieczna będzie rejestracja standardowej działalności gospodarczej. Dotyczy to na przykład tak zwanej działalności regulowanej, do której prowadzenia niezbędne jest posiadanie odpowiedniej koncesji lub zezwolenia.

Kolejnym tematem jest VAT, ponieważ teoretycznie możemy korzystać ze zwolnienia, ale istnieją takie rodzaje działalności, do wykonywania których będziemy ustawowo zmuszeni do rejestracji jako czynny podatnik VAT i spełnienia vatowskich obowiązków, jak chociażby sporządzanie i wysyłka JPK.

Podobnie wygląda kwestia kasy fiskalnej  – w ustawowo określonych sytuacjach, dla danego rodzaju działalności, będziemy musieli się nią posługiwać i nie ma tutaj znaczenia, że prowadzimy NDG.

Brak konieczności comiesięcznego zaliczkowania podatku dochodowego może być wygodny dla wielu z nas, ale jeśli zapomnimy o ujęciu naszych dochodów w rocznym rozliczeniu, to możemy mieć poważny problem. Zwłaszcza, że naliczony raz w roku podatek potrafi wynieść sporą sumę pieniędzy, którą będziemy musieli przelać do Urzędu Skarbowego.

O jakich jeszcze obowiązkach musimy pamiętać prowadząc nierejestrowaną działalność gospodarczą?

  • Obowiązuje nas prowadzenie ewidencji sprzedaży, ale w formie uproszczonej
  • Rozliczamy przychody w PIT-36 według skali podatkowej raz w roku i rzetelnie
  • Na żądanie nabywcy musimy wystawiać faktury
  • Nasi klienci są w myśl przepisów konsumentami, dlatego jesteśmy zobowiązani przestrzegać ich praw

Niekwestionowanym jej plusem jest brak konieczności opłacania kosztów ZUS, a do tego może być dobrym przygotowaniem przed prowadzenia pełnej, zarejestrowanej działalności gospodarczej, która i tak stanie się pewnie koniecznością w miarę upływu czasu i rozwoju naszego biznesu.

Na ten moment interpretacje przepisów dotyczących prowadzenia NDG są tak bardzo niejasne, że nawet pracownicy ZUS i Urzędu Skarbowego nie są często w stanie udzielić rzetelnych informacji na interesujący nas temat.

Jedną z takich problematycznych kwestii jest opłacanie składek ZUS w przypadku zawierania umowy o świadczenie usług lub umowy zlecenie. Zgodnie z zapisami przepisów prawa powstanie wtedy tytuł do ubezpieczenia w ZUS. Twój kontrahent będzie więc postrzegany jako zleceniodawca i zobowiązany do dokonania zgłoszenia w ZUS oraz odprowadzenia składek jako płatnik.

Nierejestrowana działalność gospodarcza może sprawdzić się w przypadku różnych pomysłów na biznes. Przedstawiamy poniżej kilka z nich:

Sprzedaż rękodzieła

Jeśli umiemy strugać, rysować czy szyć i mamy do tego twórczy umysł, możemy trochę dorobić nietuzinkowymi rzeczami wykonanymi własnoręcznie.

Zajęcia ruchowe, plastyczne, korepetycje

Jeśli dysponujemy odpowiednią wiedzą i kwalifikacjami, to możemy prowadzić zajęcia, kursy i warsztaty oraz udzielać prywatnych lekcji z różnych dziedzin.

Drobne prace ogrodowe czy porządkowe

O każdej porze roku w ogrodzie znajdzie się sporo do zrobienia, od koszenia trawnika, po grabienie liści czy odśnieżanie podjazdu.

Proste strony www

Choć konkurencja na rynku jest tu duża, to wciąż istnieje popyt na strony internetowe. Warto wykonywać je, przynajmniej na początku, na działalność bez rejestracji.

Nieskomplikowane prace graficzne

Jeśli wykonujemy miesięcznie mało zleceń, to rozliczanie ich w formie NDG może być dobrym rozwiązaniem na początek.

Pieniądze z reklam

Prowadzenie kanału na youtube lub bloga pozwoli nam dorobić np. na reklamach lub programach afiliacyjnych.

Warto traktować nierejestrowaną działalność gospodarczą jako swego rodzaju rozgrzewkę przed założeniem prawdziwej działalności, bo dopiero ona pozwoli nam na niczym nieograniczony rozwój naszego biznesu. Z uwagi na różne zawiłości prawne musimy także zachować dużą ostrożność i weryfikować wątpliwości u źródła, aby nie narazić się na dotkliwe konsekwencje finansowe lub karne.